میکسر خمیر – همزن صنعتی

میکسر یا همزن صنعتی استیل

میکسر یا همزن صنعتی میکسر یا همزن صنعتی نیاز تولیدکنندگان  به ترکیب و شکست مواد را برطرف می کند. یک هم زن می‌تواند شامل هر دستگاهی که مواد را مخلوط‏‏ یا همگن می‌کند یا مواد متنوع ریز را به یک ماده واحد تبدیل می‌کند، باشد. همزن ها توانایی ترکیب کردن هر مایع یا جامدی را […]