سردخانه آمونیاکی صنعتی-سردخانه زیر صفر

کمپرسور گرام سردخانه زیر صفر آمونیاکی

سردخانه آمونیاکی صنعتی زیر صفر در سردخانه آمونیاکی ، مبرد اصلی آمونیاک بی‌آب است. میزان هزینه بسیار کمتر استفاده از سیستم تبرید آمونیاکی نسبت به مبردهای HFC (هیدروفلوئوروکربن) و CFC  که تقریبا یک دهم آنها می باشد باعث شده است که از سردخانه های آمونیاکی در صنعت بیشتر استقبال شود. از مزایای سیستم های تبرید […]